ΜΕΤΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΠΕΡΙ COVID - 19!!    ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΗ ΖΩΗ ΤΟΥ 2020!!    ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ!!

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Ανακοινώθηκε το «Πρόγραμμα Διαμονής παιδιών υπαλλήλων Περιφέρειας Πελοποννήσου σε παιδικές κατασκηνώσεις κατά τη θερινή περίοδο έτους 2020». Το πρόγραμμα αφορά τέκνα υπαλλήλων της περιφέρειας (μόνιμοι και αορίστου χρόνου) 6 έως 16 ετών, τα παιδιά των δικαιούχων που γεννήθηκαν από 01/01/2004 έως 14/6/2014.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ :

1. Οι Δικαιούχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα καταθέτουν αποκλειστικά την έντυπη αίτηση συμμετοχής σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα στην ταχυδρομική Δ/νση Περιφέρεια Πελοποννήσου/Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας / Τμήμα Κοινωνικής Αρωγής / Μαινάλου και Σέκερη ΤΚ 22131 Τρίπολη από 25-05-2020 μέχρι 28-05-2020 και ώρα 14:30 μ.μ.

2. Οι Δικαιούχοι συμπληρώνουν υποχρεωτικά στην αίτησή τους: τα στοιχεία τους: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ΑΜΚΑ, Περιφερειακή ενότητα και οργανική μονάδα που υπηρετούν, στοιχεία επικοινωνίας ) και τα στοιχεία του παιδιού τους/ή των παιδιών τους που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα. (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ΑΜΚΑ παιδιού)

3. Για τη συμμετοχή των δικαιούχων στο πρόγραμμα δεν απαιτούνται δικαιολογητικά. Δικαιολογητικά απαιτούνται μόνο όταν οι δικαιούχοι δηλώνουν παιδιά από γάμο που έχει λυθεί, οπότε απαιτείται: α) Επιμέλεια ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/86, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, ότι ο δικαιούχος έχει την επιμέλεια των παιδιών ή β) Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/86 του γονέα που έχει την επιμέλεια, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, ότι συναινεί στη συμμετοχή των παιδιών του στο πρόγραμμα και γ) Βεβαίωση ΑΜΚΑ των παιδιών  Όταν οι δικαιούχοι δεν είναι γονείς των παιδιών (φυσικοί ή θετοί) αλλά ασκούντες την επιμέλεια (ανάδοχοι, κηδεμόνες κ.ο.κ.), οπότε απαιτείται: α) Επίσημο δικαιολογητικό από αρμόδια αρχή περί ανάθεσης της επιμελείας και β) Βεβαίωση ΑΜΚΑ των παιδιών.